O ŠKOLE

O škole

Na 260 m2 naleznete 8 plně vybavených učeben, nahrávací studio, zkušebnu bicích. Vyučuje u nás tým profesionálních muzikantů a zkušených pedagogů. Při výuce používáme vlastní metodiku, která vychází ze současných výukových konceptů používaných zejména v amerických hudebních školách. Vydali jsme své vlastní učebnice. Pořádáme oblíbené čtvrtletní školní koncerty, kterých se účastní zájemci z řad našich studentů. Začátečníkům půjčíme zdarma kytary. Profesionálně vybavené studio slouží pokročilejším studentům k prvnímu nahrávání.
- Naši studenti, jejich kapely a názory.
- Často kladené otázky. 
Tak takové informace a mnohé další se dozvíte v sekci "O ŠKOLE"

Obchodní podmínky se řídí řádem školy Rocková škola.cz
Ochrana osobních údajů viz níže

Řád hudební školy Rocková škola ve školním roce 2021/22
Tento řád se vztahuje na výuku, provozovanou v rámci projektu Rocková škola v provozovně na adrese Ondříčkova 2296/8,130 00, Praha – Vinohrady, společnostmi Rocková škola s.r.o., Rock&Pop Academy s.r.o., JAM MUSIC INSTITUTE s.r.o.

Rozdělení školního roku
Školní rok je rozdělen na 3 trimestry po 12 týdnech:
trimestr – podzimní: 20. 9. – 10. 12. 2021
trimestr – zimní: 03. 1. – 25. 3. 2022
trimestr – jarní: 28. 3. – 17. 6. 2022
Prázdniny a svátky: Výuka probíhá i během státních svátků a prázdnin!, které připadají na den výuky.

Nabídka a ceny kurzů/na osobu
HLAVNÍ  A (skupinové lekce)
lekce trvá 90 min. 
lekce se koná každý týden 
cena 3900 Kč/trimestr (12 týdnů)
INDIVIDUÁL A
lekce trvá 45 min. 
lekce se koná každý týden 
cena 4900 Kč/trimestr (12 týdnů)
INDIVIDUÁL B
lekce trvá 45 min. 
lekce se koná 1x za 14 dní 
cena 2600 Kč/trimestr (12 týdnů)
TWIN A
lekce trvá 60 min.
lekce se koná každý týden 
cena 4000 Kč/trimestr a žáka (12 týdnů) 
kurz probíhá ve dvojici žáků
TWIN B
lekce trvá 60 min.
lekce se koná 1x za 14 dní 
cena 2400 Kč/trimestr a žáka (12 týdnů) 
kurz probíhá ve dvojici žáků
MASTER CLASS / ZPĚV
lekce trvá 45 min.
6 lekcí za trimestr
cena 3800 Kč/ 6 lekcí
KURZ ON-LINE
lekce trvá, jak dlouho chcete
lekce se koná, kdy chcete
cena 690 Kč/trimestr (12 lekcí)
NAHRÁVACÍ STUDIO
60 min/ 390 Kč  

Způsob placení, vracení kurzovného

1) Způsob placení
Každý trimestr výuky musí mít žák zaplacen před započetím výuky. Kurzovné je možné zaplatit v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři školy, nebo převodem na účet školy (213217/5500). Jestliže žák nastoupí do školy až v průběhu trimestru, kurzovné bude vypočítáno podle týdnů zbývajících do konce trimestru.
2) Vracení kurzovného
Uhrazené kurzovné škola vrací v případě neodučení zaviněném ze strany školy. Naopak škola nevrací kurzovné v případě absence žáka, a to jak omluvené, tak neomluvené! Kurzovné škola taktéž nevrací, rozhodne-li se žák ukončit výuku v průběhu probíhajícího trimestru. Jestliže žák vůbec nenastoupí výuku v trimestru, který již uhradil, škola vrací 50% uhrazeného kurzovného. Nespokojenost žáka s lektorem nebo způsobem výuky též není důvodem k vrácení již zaplaceného kurzovného – škola garantuje vysokou profesionalitu svých lektorů a způsobu výuky. Žák může v tomto případě požádat o změnu lektora, škola vyjde všem žákům co možná nejvíce vstříc. Není-li tato změna možná, ať z důvodů časových nebo kapacitních, žák pokračuje ve studiu u dosavadního lektora. Lektor v tomto případě přihlíží k požadavkům žáka ve zvýšené míře. Škola také nemůže žákovi garantovat osobu lektora po celou zaplacenou dobu výuky. V případě prokázané dlouhodobé nemoci nebo zranění žáka může žák požádat o převedení zaplacené výuky na pozdější dobu, až bude moci ve výuce pokračovat.  
Náhrady zameškaných lekcí
V průběhu trimestru je možná náhrada jedné, řádně omluvené lekce v kurzech INDIVIDUÁL A a INDIVIDUÁL B, v ostatních kurzech TWIN a HLAVNÍ (skupina) náhrada možná není. Škola si vyhrazuje právo na zrušení lekce v případě vážných důvodu s možností náhrady lekce v co nejbližším termínu nebo nabídky adekvátní náhrady.  
Další informace
Veškeré další a doplňující informace žáci získávají v úředních hodinách v kanceláři školy (pondělí až čtvrtek, 14 až 20 hodin) nebo na internetových stránkách školy www.rockovaskola.cz Žáci Rockové školy odpovídají za jakoukoliv újmu (zejména škodu), způsobenou v průběhu či v souvislosti s výukou jejich zaviněným jednáním Rockové škole či třetím osobám. Žáci Rockové školy nemají nárok na náhradu jim vzniklé či způsobené újmy, pokud byla újma způsobena či vznikla, a to byť i z části, jejich zaviněním. Rockové škola neodpovídá za újmu, vzniklou žákům v průběhu výuky bez zavinění Rockové školy. Žák se podpisem přihlášky do Rockové školy nároku na náhradu újmy ve smyslu tohoto odstavce vůči Rockové škole vzdává. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


+420 774 088 881